BIN 2204

Female

Safe from Euthanasia: Yes

ABR name: Koa